Kutná Hora, Czech Republic 2024

27-07-2024

Sign up and take part
in the competition

Partners

Information

Information about the event

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR NORDIC WALKING – KUTNÁ HORA
kategorie Národní pohár
PROPOZICE

Pořadatel závodu: Nordic Walking Kutná Hora, z.s.
Národní pořadatel: Českomoravská federace Nordic Walking z.s.
Pořadatel světové ligy NW: Original Nordic Walking Federation (ONWF) ry, Finsko
DATUM KONÁNÍ: Sobota 27.7. 2024, 7:30 – 16:00 

MÍSTO KONÁNÍ, CENTRUM ZÁVODU: Kutná Hora, Breüerovy sady, ČR. Mapa
TRASY A KATEGORIE:
- NW 5 km/nastoupáno 79 m,
- NW 10 km/nastoupáno 158 m (2 kola 5 km) 
- Mapa trasy

Kategorie viz Pravidla : Pro žáky, dorost a věkový limit 18 let je rozhodující datum narození, u ostatních kategorií ročník narození. Účastníci závodu na 10 km musí být v den konání závodu starší 16 let, mladší závodníci mohou absolvovat pouze závod na 5 km. V obou případech musí mít osoby mladší 18 let písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na akci. Děti do 8 let musí startovat v doprovodu zákonného zástupce. Osoby se zdravotním znevýhodněním absolvují trasu 5 km.

STARTOVNÉ:
450 Kč Dospělí do 31. 5. 2024
225 Kč Děti a mládež do 18 let, do 31.5. 2024
225 Kč Osoby se zdravotním znevýhodněním do 31.5. 2024
500 Kč Dospělí od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024
250 Kč Děti a mládež do 18 let, od 1.6. do 30.6. 2024
250 Kč Osoby se zdravotním znevýhodněním, od 1.6. do 30.6. 2024
550 Kč Dospělí, od 1. 7. 2024 do 21. 7. 2024
275 Kč, od 1. 7. 2024 do 21. 7. 2024
275 Kč Osoby se zdravotním znevýhodněním, od 1. 7. 2024 do 21. 7. 2024
600 Kč Dospělí registrace na místě
300 Kč Děti a mládež do 18 let, osoby se zdravotním znevýhodněním, registrace na místě

V ceně startovného: občerstvovací stanice na trase závodu; v cíli voda a přiměřené občerstvení; iontový nápoj; startovní balíček; startovní číslo a chip; chipová časomíra; účastnická medaile; toalety, vyhlášení vítězů a ceny pro 1. až 3. místo v kategoriích.

PŘIHLÁŠKY, REGISTRACE, PLATBA: Přihlášky, registrace, platba elektronicky na webu ONWF, nebo na místě konání závodu až do naplnění kapacity (200 závodníků). Registrace je platná dnem zaplacení startovného. Startovné v Kč (CZK) je splatné do 3 dnů od registrace, nejpozději však do 21.07.2024, 22.00 hod., rozhodným datem je datum připsání na účet. Na místě platba startovného v hotovosti.

PREZENTACE ZÁVODNÍKŮ: vyžaduje se osobní prezentace. Prezentace a doregistrace na místě bude otevřena v centru závodu, Kutná Hora, Breüerovy sady: Sobota 27. 7. 2024: 7:30 – 9:15

POJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍKŮ: Organizátor nepřejímá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a účastí závodníků v závodu. Závodníkům se doporučuje zabezpečit si individuální zdravotní pojištění.

ČASOMÍRA: Elektronická, chipová. Jednorázové čipy na startovním čísle.

NORDIC WALKING: Závodníci musí být vybaveni Nordic Walking holemi správné délky a závod absolvovat Nordic Walking technikou chůze. Omezený počet Nordic Walking holí bude k zapůjčení v centru závodu, rozhoduje pořadí platné registrace. Vratná záloha 2000 Kč. Před startem závodu je pro všechny závodníky povinná rozprava. Na soutěž dohlíží rozhodčí, kteří mají právo kontrolovat výstroj a výzbroj závodníka, závodníka na trati poučit, varovat, zastavit, penalizovat nebo diskvalifikovat. Více viz Pravidla.

VÝSLEDKY ZÁVODŮ, PROTESTY, VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: Výsledky závodu budou vyvěšeny v centru závodu a na internetu na webu ONWF v záložce Results. Protesty lze vznášet k hlavnímu rozhodčímu do 30 minut po vyvěšení výsledků závodu v centru závodu současně se složením zálohy ve výši 500 Kč. Pro účely vyhlášení vítězů po ukončení závodu si pořadatel vyhrazuje právo stanovit počet kategorií, (např. sdružením kategorií), způsob a ocenění vítězů.

KLASIFIKACE VE SVĚTOVÉ LIZE NORDIC WALKING A V ČESKOMORAVSKÉM POHÁRU NORDIC WALKING: Závod v Kutné Hoře je součástí ČMPNW, kategorie Národní pohár, s bodovou váhou 1000 bodů. Součástí Českomoravského poháru Nordic Walking (Národní pohár) jsou tyto další závody (celkem 4 závody): - Bruntál, 11. května 2024, 2500 bodů; - Olomouc, Mrsklesy 8. června 2024, 1000 bodů;- Hamr na Jezeře 5. října 2024, 1000 bodů. Výpočet rankingu je uvedený v Pravidlech závodu. Do klasifikace Českomoravského poháru Nordic Walking vstupují nejvýše 3 nejlepší dosažené bodové výsledky závodníka. Nejhorší výsledek z celkových čtyř není započítán. Vždy se tedy závodníkovi vyplatí absolvovat co největší, příp. plný počet závodů ČMPNW a v každém závodě usilovat o co nejlepší čas. Čím více závodů ČMPNW závodník absolvuje, tím větší šance na vyšší bodový zisk a lepší umístění v ČMPNW.

OSTATNÍ USTANOVENÍ: viz Pravidla.

POŘADATEL ZÁVODU: Nordic Walking Kutná Hora, z.s., Stará tiskárna 532/12, Kutná Hora Vnitřní město, 284 01 Kutná Hora, Česká republika
Ředitel závodu: Ing Renata Berková; Tel: +420731 553 040; E-mail: berkova.renata@seznam.cz
Hlavní rozhodčí závodu: Beata Barbořík Brošová; Tel: +420 777 887 606; E-mail: beata.brosova@seznam.cz

Kutná Hora, 18.3.2024

 

WERSJA POLSKA

CZESKO-MORAWSKI PUCHAR NORDIC WALKING – KUTNÁ HORA
Kategoria: Puchar Krajowy
Instrukcje

Organizator zawodów: Nordic Walking Kutná Hora, z.s.
Organizator krajowy: Českomoravská federace Nordic Walking z.s.
Organizator Ligi Światowej NW: Original Nordic Walking Federation (ONWF) ry, Finsko

DATA:Sobota 27.7. 2024, 7:30 – 16:00
MIEJSCE, CENTRUM WYDARZEŃ: Kutná Hora, Breüerovy sady, Czechy. Mapa
TRASY I KATEGORIE: 
- NW 5 km/ 79 m,
- NW 10 km/ 158 m (2 pelty 5 km)
- Mapa

Kategorie, zobacz Regułamin: Dla uczniów, młodzieży i granicy wieku 18 lat decydująca jest data urodzenia, dla pozostałych kategorii rok urodzenia. Uczestnicy biegu na 10 km muszą mieć ukończone 16 lat w dniu wyścigu, młodsi zawodnicy mogą ukończyć tylko wyścig na 5 km. W obu przypadkach osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu. Dzieciom poniżej 8 roku życia musi towarzyszyć opiekun prawny. Osoby niepełnosprawne pokonują trasę o długości 5 km.

WPISOWE:
450 CZK Dorośli do 31. 5. 2024
225 CZK Dzieci i młodzież do 18 roku życia, do 31.5. 2024
225 CZK Osoby niepełnosprawne do 31.5. 2024
500 CZK Dorośli od 1. 6. 2024 do 30. 6. 2024
250 CZK Dzieci i młodzież do 18 roku życia, od 1.6. do 30.6. 2024
250 CZK Osoby niepełnosprawne, od 1.6. do 30.6. 2024
550 CZK Dorośli, od 1. 7. 2024 do 21. 7. 2024
275 CZK, Dzieci i młodzież do 18 roku życia od 1. 7. 2024 do 21. 7. 2024
275 CZK Osoby niepełnosprawne, od 1. 7. 2024 do 21. 7. 2024
600 CZK Rejestracja dorosłych na miejscu
300 CZK Dzieci i młodzież do 18 roku życia, osoby niepełnosprawne, rejestracja na miejscu
W cenie startowej: punkt gastronomiczny na trasie zawodów; woda i odpowiednie napoje na mecie; napój jonowy; Pakiet startowy; numer startowy; pomiar czasu; medal uczestnika; toalety, ogłoszenie zwycięzców oraz nagrody za miejsca 1-3 w określonych kategoriach.

ZGŁOSZENIA, REJESTRACJA, PŁATNOŚĆ: elektroniczna na stronie internetowej ONWF lub na miejscu do wyczerpania pojemności (200 zawodników). Rejestracja jest ważna w dniu uiszczenia opłaty startowej. Opłatę startową w CZK należy uiścić w ciągu 3 dni od rejestracji, ale nie później niż 21.07.2024, 22.00., Decydującą datą jest data wpływu na konto. Uiszczenie opłaty startowej gotówką na miejscu.
PREZENTACJE: Wymagana jest osobista prezentacja. Rejestracja i dorejestracja na miejscu będzie otwarta w centrum zawodów, Kutná Hora, Breüerovy sady: Sobota 27. 7. 2024: 7:30 – 9:15
UBEZPIECZENIE ZAWODNIKA:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub zdrowotne związane z podróżą, pobytem i udziałem zawodników w biegu. Zawodnikom zaleca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
CZASOMIERZ: Elektroniczny, chipowy. Jednorazowe chipy na numerze startowym.
NORDIC WALKING: Zawodnicy muszą być wyposażeni w kijki do Nordic Walking o odpowiedniej długości i technika Nordic Walking. Ograniczona liczba kijków do Nordic Walking będzie dostępna do wypożyczenia w centrum zawodów, decyduje kolejność ważnych zapisów. Kaucja zwrotna 2000 CZK. Przed startem wyścigu odprawa jest obowiązkowa dla wszystkich zawodników. Zawody są nadzorowane przez sędziów, którzy mają prawo sprawdzać sprzęt i wyposażenie zawodnika, instruować, ostrzegać, zatrzymywać, karać lub dyskwalifikować zawodnika na torze. Więcej informacji, zobacz Regułamin.
WYNIKI WYŚCIGÓW, PROTESTY, OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW: Wyniki biegu zostaną zamieszczone w centrum zawodów oraz w Internecie na stronie internetowej ONWF w zakładce Wyniki. Protesty można zgłaszać do sędziego głównego w ciągu 30 minut od wywieszenia wyników biegu w centrum zawodów wraz z wpłatą kaucji w wysokości 500 CZK. Na potrzeby ogłoszenia zwycięzców po zakończeniu biegu organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby kategorii (np. poprzez pogrupowanie kategorii), sposobu i wyłonienia zwycięzców.
KLASYFIKACJA W LIDZE ŚWIATOWEJ NORDIC WALKING I PUCHARZE CZESKO-MORAWSKIM NORDIC WALKING: Wyścig w Kutnej Horze rozgrywany jest w ramach kategorii Pucharu Narodowego ČMPNW z wagą punktową 1000 punktów. Następujące inne biegi są częścią Czesko-Morawskiego Pucharu Nordic Walking (Puchar Krajowy) (łącznie 4 wyścigi):- Bruntál, 11. Maj 2024, 2500 punktow;- Olomouc, Mrsklesy 8. Czerwiec 2024, 1000 punktow;- Hamr na Jezeře 5. Październik 2024, 1000 punktow. 
Kalkulacja rankingu znajduje się w Regulaminie Zawodów. Do klasyfikacji Pucharu Czech i Morawskiego Nordic Walking przypadają maksymalnie 3 najlepsze punkty zdobyte przez zawodnika. Najgorszy wynik z czterech nie jest brany pod uwagę. Dlatego zawsze warto, aby zawodnik ukończył jak najwięcej lub pełną liczbę wyścigów ČMPNW i dążył do jak najlepszego czasu w każdym wyścigu. 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: zobacz Regulamin.

ORGANIZATOR WYŚCIGU: Nordic Walking Kutná Hora, z.s., Stará tiskárna 532/12, Kutná Hora Vnitřní město, 284 01 Kutná Hora, Czechy
Dyrektor wyścigu: Ing Renata Berková; Tel: +420731 553 040; E-mail: berkova.renata@seznam.cz
Sędzia główny wyścigu: Beata Barbořík Brošová; Tel: +420 777 887 606; E-mail: beata.brosova@seznam.cz

Kutná Hora, 18.3.2024

 

 

 

Event program

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR NORDIC WALKING – KUTNÁ HORA
kategorie Národní pohár

PROGRAM

27. 7. 2024, 7:30 – 15:30, Kutná Hora, Brauerovy sady, ČR, Mapa 
7:30 - 10:00   prezentace registrovaných závodníků, odběr startovních čísel a balíčků, registrace na místě
10:00             ukončení registrace na místě
10:15             rozprava pro závodníky na místě startu, oficiální zahájení
10:35             společná rozcvička
11:00             start 10 km, ve vlnách, podle věkových kategorií
11:20             start 5 km, ve vlnách, podle věkových kategorií
14:00             vyhlášení vítězů
15:30             oficiální ukončení akce

Změna programu vyhrazena.

WERSJA POLSKA

CZESKO-MORAWSKI PUCHAR NORDIC WALKING – KUTNÁ HORA
Kategoria: Puchar Krajowy
PROGRAM

 

27.07.2024, godz. 7:30 – 15:30, Kutná Hora, Brauerovy sady, Czechy, Mapa
7:30 - 10:00          Prezentacja zarejestrowanych zawodników, odbiór numerów startowych i pakietów, rejestracja na miejscu
10:00                    Zakończenie rejestracji na miejscu
10:15                    Oficjalne otwarcie, na starcie omówienie zasad z sędzią głównym
10:35                    Wspólna rozgrzewka
11:00                    Start 10 km, w zależności od kategorii wiekowych
11:20                    Start 5 km, w zależności od kategorii wiekowych
14:00                    Ogłoszenie zwycięzców
15:30                    Oficjalne zakończenie imprezy

Program może ulec zmianie.

Starter pack

Each participant will receive

Additionally there will be winnings

VIDEO

Video report from previous events

PHOTO

Photo report from previous events

Leave an email and stay up to date

HTTP/1.0 200 OK Cache-Control: no-cache, private Date: Mon, 15 Jul 2024 17:54:35 GMT